Algemene voorwaarden van SeniorenAssistent Alphen 2019

Artikel 1 – Algemeen

 1. SeniorenAssistent Alphen (ofwel SA-Alphen), vertegenwoordigd door mevrouw I.S. Nagtegaal-Netten, houdt zich bezig met diensten voor senioren op het gebied van gezelschap, begeleiding en praktische ondersteuning in en om het huis. Medische- en/of persoonlijke verzorging valt hier niet onder.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook, tussen de cliënt en SA-Alphen. Dit betreft alle levering van diensten die zijn vastgelegd tussen de cliënt en SA-Alphen.
 3. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt tijdens het kennismakingsgesprek overhandigd. Cliënt ondertekent via de overeenkomst van opdracht akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Werkwijze en werktijden

 1. Via telefoon of email maken we een afspraak voor een uitgebreid kennismakings-gesprek bij cliënt thuis. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en gratis. Het doel van dit gesprek is om te achterhalen wat de wensen en verwachtingen zijn van de cliënt en wat SA-Alphen kan bieden. Bij voorkeur is de vaste mantelzorger tijdens het kennismakingsgesprek aanwezig.
 2. Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we tevens de huidige situatie van cliënt, interesses, levensloop, sociale netwerk en overige bijzonderheden.
 3. SeniorenAssistent Alphen kan structureel worden ingezet op vooraf afgesproken dagen en tijden, tijdelijk voor een bepaalde periode of incidenteel wanneer u daar behoefte aan heeft.
 4. SeniorenAssistent Alphen onderhoudt regelmatig contact met de andere mantelzorger(s) om de voortgang en bijzonderheden te bespreken.
 5. Werkdagen en -tijden zijn in principe maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en anders in overleg.

Artikel 3 – Overeenkomst

 1. De werkzaamheden die worden verricht, worden op de overeenkomst van opdracht vermeld.
 2. Wanneer de cliënt akkoord gaat met de overeenkomst, wordt deze door zowel de cliënt als SA-Alphen ondertekend. Beide partijen ontvangen een exemplaar van deze ondertekende overeenkomst.
 3. Indien cliënt in aanmerking komt voor een PGB vanuit de WMO of WLZ, wordt een modelzorgovereenkomst van de SVB afgesloten tussen cliënt en SA-Alphen. De Algemene Voorwaarden van de modelzorgovereenkomst zijn lijdend.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

 1.  SA-Alphen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke bezittingen, voor schade of voor enig letsel tijdens de verleende diensten in welke aard dan ook.
 2. Bij vermoeden van diefstal door SA-Alphen dient de cliënt onmiddellijk aangifte te doen bij de politie. SA-Alphen kan niet verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden worden voor vermeende gevallen van diefstal of vermissing, tenzij politieonderzoek anders uitwijst.
 3. SA-Alphen zal  bij  haar  advies over  eventueel  in  te  schakelen  derden  door  de  wederpartij  de  nodige  zorgvuldigheid  in  acht  nemen.  SA-Alphen  aanvaardt  uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor derden en hun werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan advies over een tuinman, klusjesman etc.
 4. SA-Alphen gebruikt nooit het voertuig van cliënt maar alleen eigen vervoers-middelen. SA-Alphen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of schade tijdens vervoer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van SA-Alphen
 5. Het voertuig van SA-Alphen is WA-verzekerd en heeft een inzittende verzekering.

Artikel 5 – Verhindering

 1.  Indien SA-Alphen verhinderd is om op de overeengekomen werkdagen en -tijden de werkzaamheden te verrichten, informeert SA-Alphen cliënt zo spoedig mogelijk. Er wordt in overleg een andere datum/tijd afgesproken.
 2. Wanneer de cliënt om wat voor reden dan ook de gemaakte afspraak wil afmelden, kan dit uiterlijk 24 uur van te voren. Dit kan per e-mail of telefonisch.
 3. Overmacht: Met overmacht wordt in deze voorwaarden bedoelt, wanneer SA-Alphen niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, i.v.m. onvoorziene omstandigheden, waar SA-Alphen geen invloed op kan uitoefenen. Dit geldt andersom ook voor de cliënt. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of voor vervanging gezorgd, uiteraard in goed overleg.
 4. In geval van vakantie van SA-Alphen vindt overleg plaats met de cliënt. SA-Alphen informeert de cliënt ruim van tevoren over de geplande vakantie en regelt vervanging in overleg met cliënt.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

 1. SA-Alphen kan/zal de overeenkomst beëindigen indien:
  • Cliënt door verhuizing, opname of overplaatsing naar een zorginstelling het werkgebied van SA-Alphen verlaat;
  • Cliënt wegens gezondheid een ander vorm van hulp nodig heeft, die SA-Alphen niet kan bieden;
  • Zorgverlening in redelijkheid niet verlangd kan worden (bv. cliënt is niet thuis of verleent geen medewerking);
  • SA-Alphen bij uitvoering van haar werkzaamheden een naar inschatting naanvaardbaar risico op infecties of besmetting loopt of bij onverantwoorde   werkomstandigheden;
  • SA-Alphen niet meer naar wens kan werken of gevaar loopt bijvoorbeeld bij ontoelaatbaar gedrag van de zijde van de cliënt in de vorm van seksuele intimidatie, belediging, agressie of (bedreiging met) geweld;
  • Cliënt zich niet houdt aan de algemene voorwaarden of aan de overeenkomst.

Artikel 7 – Betaling

 1. Na het verrichten van de geleverde diensten ontvangt de cliënt een gespecificeerde rekening betreffende de gewerkte uren.
 2. Betaling kan overgemaakt worden op IBAN-nr. NL74 INGB 0794 0353 53 ten name van I.S. Nagtegaal onder vermelding van het factuurnummer.
 3. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 4. Indien de diensten worden betaald vanuit een Persoonsgebonden budget (WMO of WLZ), zal de factuur door budgethouder of vertegenwoordiger van de budgethouder tijdig worden ingediend bij de SVB.
 5. In de hieronder genoemde gevallen heeft SA-Alphen onvoorwaardelijk het recht de overeenkomst(en), met de cliënt door een schriftelijke kennisgeving aan de cliënt, met onmiddellijke ingang, te beëindigen:
 6. De cliënt voldoet, ook na schriftelijke aanmaning, niet aan enige betalings verplichting;
  • De cliënt wordt failliet verklaard of vraagt uitstel van betaling aan;
  • De cliënt wordt krachtens gerechtelijk vonnis handelingsonbekwaam;
  • De cliënt komt te overlijden.

Artikel 8 – Prijzen

 1. Het uurtarief bedraagt tussen de € 25,- en € 35,- en is afhankelijk van de aard van de uit te voeren werkzaamheden. Het afgesproken uurtarief wordt vermeld op de overeenkomst van opdracht. Dit bedrag is inclusief 21% BTW.
 2. Bij bekostiging vanuit een PGB is er geen BTW van toepassing. Het afgesproken uurloon wordt vermeld in de Model zorgovereenkomst van de SVB.
 3. Bij uitgevoerde werkzaamheden na 18.00 uur ’s avonds en tijdens het weekend wordt een extra toeslag op het uurtarief van 25% berekend. Bij werkzaamheden, uitgevoerd op feestdagen bedraagt de toeslag 50%.
 4. Overige kosten kunnen zijn: reiskosten anders dan naar het woonadres, parkeergeld, boodschappen, consumpties en toegangsbewijzen. Deze kosten komen voor rekening van de cliënt en worden indien mogelijk, bij voorkeur direct door de cliënt betaald.
 5. Reiskostenvergoeding: er worden geen reiskosten woon-werkverkeer berekend indien u woonachtig bent in het werkgebied van SA-Alphen (10 km rond Alphen aan den Rijn). Woont u buiten het werkgebied dan vraagt SA-Alphen €0,25 per km.

Artikel 9 – Het Persoonsgebonden Budget

 1. Het Persoonsgebonden Budget  (PGB) vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt door cliënt zelf aangevraagd. Cliënt  draagt hier zelf verantwoordelijkheid voor, ondanks dat SA-Alphen eventueel behulpzaam is geweest bij de aanvraag ervan. SA-Alphen is niet aansprakelijk voor het al dan niet toewijzen van een PGB aan cliënt.

Artikel 10 – Gedragscode, bescherming privacy en persoonsgegevens

 1. SA-Alphen handelt naar algemene normen en waarden.
 2. SA-Alphen gaat geen intieme relatie aan met de cliënt, in welke aard dan ook.
 3. De cliënt zal de dienstverlening van SA-Alphen alleen gebruiken voor de doeleinden zoals deze in de overeenkomst zijn vastgelegd.
 4. Discretie: SA-Alphen waarborgt de privacy van de cliënt en gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.
 5. SA-Alphen is betrokken bij de cliënt en houdt tegelijkertijd professionele afstand.
 6. Op verzoek kan een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overlegd worden.
 7. Voor de website of facebook worden soms foto’s of andere beeldmaterialen gemaakt. SA-Alphen zal altijd eerst afzonderlijk uitdrukkelijke toestemming aan cliënt vragen voordat deze foto’s of video’s geplaatst worden (AVG).
 8. SA-Alphen legt inhoudelijke gegevens over de cliënt vast. Deze gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn en AVG ter beschikking van zowel SA-Alphen als de cliënt. SA-Alphen biedt de cliënt de mogelijkheid een kopie te krijgen van deze gegevens.
 9. Zonder toestemming  van  de cliënt stelt  SA-Alphen geen  persoonsgegevens ter  beschikking  aan  anderen;  behalve  wanneer  een wettelijke  verplichting dat zou vragen.